สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการ
ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

      20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

     ในการนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้