วิธีการร้องทุกข์ต่อสภาพนักงาน

การร้องทุกข์ต่อสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ลักษณะของเรื่องร้องทุกข์    2. วิธีการร้องทุกข์    3. ขั้นตอน/กระบวนการพิจารณา

1. ลักษณะของเรื่องร้องทุกข์ 
      1.1 เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องราวปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรโดยส่วนรวม เช่น

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดการขนส่งและการจราจร

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล การให้บริการ และเรื่องทั่วไป

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับข้อพิพาทและความขัดแย้งของบุคคล

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตและความไม่โปร่งใส

– ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับและร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลและความไม่เป็นธรรม

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับจริยธรรม

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนงาน

– ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์อื่นๆ

     1.2 เรื่องร้องทุกข์ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร้องทุกข์ต้องให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2. วิธีการร้องทุกข์

       2.1 ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องลงลายมือชื่อ

       2.2 ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ ต้องลงลายมือชื่อ

       2.3 ยื่นผ่านเว็บไซต์ของสภาพนักงาน

 

3. ขั้นตอน/กระบวนการพิจารณา

          3.1 การรับเรื่อง ให้นับวันและเวลาที่ยื่นเรื่อง

               .  กรณียื่นหนังสือต่อประธานสภาพนักงาน ให้นันวันที่ประทับตรารับเรื่อง

               .  กรณียื่นหน้งสือผ่านทางไปรษณีย์ ให้นับวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ

               .  กรณียื่นผ่านเว็บไซต์ของสภาพนักงาน ให้นับวันที่ส่งข้อมูล      

          3.2 คณะกรรมาธิการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กรณีไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้แจ้งเหตุต่อประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ร้องทุกข์ เพื่อขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 30 วัน

          3.3 ผลการดำเนินการให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ