สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงาน มก.  ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่ื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ปอมท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ปขมท. (ชุดที่ 20) จัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประขุม และมอบเข็มรางวัล โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2662 ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริหารดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลคือ นายพร 

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเข้าใจถึงหลักการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ และให้ผู้เข้าอบรมสายวิชาการทราบถึงวิธีการและเทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่ การสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  ภาคเช้าเป็นการสัมมนาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”  บรรยายโดย ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคบ่าย เป็นการสัมมนาสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ.ใหม่” บรรยายโดย ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” สำหรับสายสนับสนุน medyum olcay ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่าง (2 ไฟล์) Final-Inspiration-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สำหรับผู้ฟั Final-R2R-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- สำหรับผู้เข้า       หัวข้อ “การชี้แจงหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่” สำหรับสายวิชาการ ดาวน์โหลดไฟล์ ด้านล่าง (1 ไฟล์) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ และ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ภาพ QR Code (ดังแนบ) โครงการนี้จำกัดจำนวนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่วิทยาเขตบางเขนในแต่ละภาค (เช้า/บ่าย) 120  ท่าน  และมีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปทุกวิทยาเขต ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเข้าใจถึงหลักการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ และให้ผู้เข้าอบรมสายวิชาการทราบถึงวิธีการและเทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการ

  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและเทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง Mustafa Kemal, Kurtuluþ Savaþý’nýn nihai hedefini Ýzmir’in düþman karşıyaka escort iþgalinden kurtulmasý olarak belirlemiþtir. Ýþgaliyle birlikte Ýzmir; modern Türk ulus-devletinin kuruluþunun temel harcýný oluþturmuþtur. 15 Mayýs 1919’da Gazeteci Hasan Tahsin’in Yunan ordusuna karþý 

การจัดประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (สัญจร)

การจัดประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (สัญจร)

การประชุมสัญจร วิทยาเขตกำแพงแสน มีนาคม 2561