การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565                 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานประชุมสภาพนักงาน เพื่อให้กรรมการสภาพนักงานดำเนินการเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 สายสนับสนุน โดยวิธีลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย  และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ เป็นประธานประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid          วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ สภาพนักงาน มก. จัดทำภาพคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย E – Book  และจะนำข้อมูลสภาพนักงาน มก. จัดเก็บที่คลังความรู้ดิจิทัล มก. สภาพนักงาน 

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564      เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ สรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2564 การจัดทำรายงานประจำปีสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 ที่ส่งไปยังทุกส่วนงาน หรือที่เว็บไซต์สภาพนักงาน 

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2564 การแก้ไขระเบียบสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงานของสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภาพนักงาน      ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การประชาสัมพันธ์ส่วนงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

สภาพนักงาน มก. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ด้วยระบบออนไลน์

สภาพนักงาน มก. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ด้วยระบบออนไลน์

สภาพนักงาน มก. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564       วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุม ครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ สภาพนักงาน มก. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล เพื่อประกอบการเสนอการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาพนักงาน มก. อยู่ระหว่างติดตามการพิจารณาที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้สิทธิเบิกค่าตรวจหาเชื้อ 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 สายวิชาการ และรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 สายสนับสนุน ในที่ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบ Electronic vote โดยสรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้ –   รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสภาพนักงานร่วมการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญ สรุปดังต่อไป 1. การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ – พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและการวิจัย – ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กฎหมายแรงงานสวัสดิการพนักงาน และการระงับข้อพิพาท – รองศาสตราจารย์ก่อโชค จันทวรางกูร ที่ปรึกษาด้านบริหารพัฒนาบุคลากรและวิชาการ 2. การแต่งตั้งเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพนักงาน 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. คุณชูโชค  ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุน เป็นประธานการประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องกำพล อดุลย์วิทย์ และการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Webex และในเวลา 14.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 สายวิชาการ ณ ห้องกำพล อดุลย์วิทย์ และการประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Webex