การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

         วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวาระสำคัญดังนี้
– กิจกรรมการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.
– การพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
– การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🙇‍♂️🙇‍♀️🙇 สภาพนักงาน มก. ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ให้ความอนุเคราะห์การจัดประชุมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีมา ณ โอกาสนี้