สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

        19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมพืชกัญชาพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการเยี่ยมชมในครั้งนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาพนักงาน มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ต่าง ๆ ของ มก.ฉกส. อาทิ
– ชมทัศนียภาพ 360 องศา ของ มก.ฉกส. ณ หอวิทยาเขตฯ
– ร้านลูกรัง ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจำหน่ายผัก ผลไม้ ขนมเค้ก คุกกี้ เครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ของคณะ
– อุทยานบัว