การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้  

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565       วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ รองศาตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting      วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 103 (2/2565) โดย รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร. 

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564)

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564)

   นายชูโชค ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564) ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings      การประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 100 (5/2564) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings       การประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. ชุดที่ 43 และคณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงาน มก.  ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่ื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ปอมท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเครือข่าย ปขมท.       ด้วยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”  ในวันเสาร์ที่ 15 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=263… รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านค่ะ

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยายพิเศษ : 

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ. 2564  ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ คือ การเตรียมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 

ปขมท. จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ปขมท. จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ปขมท.จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา 2 โครงการ     ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการฝึกอบรม 2 โครงการ (ฟรี) ได้แก่ 1.  โครงการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของวารสาร หรือการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมากขึ้น ส่งผลให้สายสนับสนุนมีผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นตามไปด้วย โครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)   2.  โครงการสถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่องการใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้สถิติในงานวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยจากงานประจำสำหรับแก้ปัญหาหน้างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานของบทความทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.