การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้