ประวัติ

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมได้รับการจัดตั้งขึ้นในนามของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้รับจัดตั้งขึ้นใหม่ ในนาม สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จัดตั้งเป็นสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภายหลัง เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์แปลสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
          เมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้รับการจัดตั้งขึ้นในนามของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515 ข้อ 4 ให้มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่ออธิการบดี ในเรื่องนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการ นโยบายเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานและจริยธรรมของคณาจารย์ เรื่องที่อธิการบดี มอบหมายและความเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์นี้ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภท ก ได้มาจากการ เลือกตั้งจากคณะ สถาบัน หรือ สำนัก และประเภท ข ได้มาจาก การเลือกตั้งทั่วไปของมหาวิทยาลัย การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ครั้งแรกมีขึ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2516 มีผู้ได้รับเลือกตั้ง 42 คน และได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2516 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สิ้นสุดวาระ ของสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2518 แล้วมิได้จัดให้มีการ เลือกตั้งขึ้นใหม่ จึงเป็นอันสิ้นสุดบทบาท แต่เพียงเท่านี้

          เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้รับจัดตั้งในชื่อ “สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในขณะที่นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้มีการฟื้นฟูสภาคณาจารย์ขึ้นมาใหม่ โดยมีกรรมการคณะคณะหนึ่งเสนอร่างข้อบังคับสภาคณาจารย์ต่ออธิการบดี อธิการบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในชื่อ “สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้ข้าราชการทุกสายได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานให้มีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สภาข้าราชการมีบทบาทหน้าที่ตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2523

          เมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้ออกฉบับแก้ไขปรับปรุงให้มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา และประสานงานกับอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตลอดถึงการเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนโยบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นโยบายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการกับนิสิต นโยบายและ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิ และสวัสดิการของข้าราชการทั้งในสายวิชาการ สายงานช่วยวิชาการ และสายงานธุรการ นโยบายและกฎเกณฑ์ในด้านมาตรฐาน ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมจรรยาบรรณ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ตลอดจนเรื่องที่ อธิการบดีหรือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย สมาชิกสภาข้าราชการ ดำรงตำแหน่งในวาระได้คราวละ 2 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนที่สมาชิกที่ี่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นจะหมดวาระไม่น้อยว่า 14 วัน ทั้งนี้ สมาชิกผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและกรรมการบริหารสภาข้าราชการจะอยู่ในตำแหน่งได้ คราวละ 1 ปี สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดประชุมครั้งแรก คือ ครั้งที่ 1/2523 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 เวลา  14.00 น. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2523 มีสมาชิกจำนวน 26 คน มีนายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดี ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธานสภาข้าราชการ การที่อธิการบดีให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการจึงได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกัน มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สถานที่ทำการของสภาข้าราชการ เดิมใช้หอประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ชั้น 3 เป็นที่ประชุม แต่สถานที่ดำเนินการอื่นจะเปลี่ยนไป ตามความเหมาะสม ยังไม่มีสำนักงาน ปลายปี พ.ศ. 2524 ได้ขอใช้ห้องชั้นล่างของอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดให้เป็นสำนักงาน

           ในปี พ.ศ. 2525 นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ประธานสภาข้าราชการได้ขอใช้อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจบางส่วน เป็นที่ทำการและได้มีพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2526โดยมีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ปี พ.ศ.2535 ได้ย้ายที่ทำการไปที่ อาคารศูนย์กิจกรรม ชั้น 3 ห้อง 312 – 314 แต่ใช้อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (อาคารบริหาร)เป็นสถานที่จัดประชุม

           ปี พ.ศ. 2540 ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. อยู่ในบริเวณเดียวกันกับกองกลางเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน การบริหารงานสำนักงาน เดิมไม่มีการบริหารในรูปสำนักงานอย่างชัดเจน ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้กองกลาง อำนวยความสะดวกในด้านงานธุรการของงานสภาข้าราชการ

          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ก.ม. ได้มีมติอนุมัติให้งานสภาข้าราชการเป็นหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามหนังสือ ที่ ทม 0202/17239 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 เรื่องการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ สภาข้าราชการจึงมีที่ทำการ งบประมาณ และอัตรากำลัง รวมอยู่กับกองกลาง มีอัตรากำลัง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 พนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 ปัจจุบันหัวหน้างานสภาข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา

          การแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วย สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2523 เป็นฉบับแรก ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2525 และ 2529 แล้วได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ พ.ศ. 2534 ในสมัยที่ ผศ.ลาวัณย์ ไกรเดช ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการและปรับปรุงแก้ไข ทั้งฉบับอีก ในปี พ.ศ. 2539 ในสมัยที่ รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ หลังจากนั้น ได้มีการแก้ปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 สภาข้าราชการ ได้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 นับเป็นฉบับล่าสุด และใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหลายครั้งที่ผ่านมารวมทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาข้าราชการทำให้รูปแบบการดำเนินงานของ สภาข้าราชการได้รับ การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสภาข้าราชการ ได้มีบทบาท ในการเสนอข้อแนะนำต่อการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น ได้เข้าร่วม ประชุมและ เป็นกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการที่ประชุม อ.ก.ม. ผู้ร่วมประชุมในที่ประชุมคณบดี กรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          ในปี พ.ศ.2550 สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการ มาแล้วเป็นเวลา 29 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2552) การดำเนินงานของสภาข้าราชการ ได้แบ่งการทำงานออกเป็นกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมาธิการฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามมติที่ประชุม สภาข้าราชการ ในแต่ละสมัย (พ.ศ.2550 – 2552) ได้แบ่งกรรมาธิการฝ่ายเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายรับเรื่องราวปัญหา ในวาระของกรรมการสภาข้าราชการ ปี 2552 – 2553 การประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 ประธานสภาข้าราชการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายของกรรมการสภาข้าราชการ ตามความสนใจ ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการจึงมีมติเห็นชอบให้ยุบรวมกรรมาธิการฝ่ายให้เหลือเพียง 3 ฝ่าย โดยฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ให้เพิ่มภาระงานของฝ่ายรับเรื่องราวปัญหาเดิม เข้ามาดูแล ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยังคงเดิม กรรมการสภาข้าราชการ วาระปี 2553-2557 คณะกรรมาธิการฝ่ายคงเดิมของปี 2552-2553 สำหรับกรรมการสภาข้าราชการ วาระปี 2557-2560 ได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อกรรมาธิการฝ่าย เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายรับเรื่องราวปัญหา และฝ่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อปี 2558 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558