Recent Posts

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน และประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 สายวิชาการ และรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 สายสนับสนุน ในที่ประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex และกำหนดลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบ Electronic vote โดยสรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้ –   รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1 

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ——————————————— ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน พร้อมตัวแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาพกิจกรรม      

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ——————————————— ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์        

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการเข้าร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการเข้าร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการเข้าร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและบัญชีหนี้สิน ตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสภาพนักงานร่วมการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญ สรุปดังต่อไป 1. การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ – พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและการวิจัย – ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กฎหมายแรงงานสวัสดิการพนักงาน และการระงับข้อพิพาท – รองศาสตราจารย์ก่อโชค จันทวรางกูร ที่ปรึกษาด้านบริหารพัฒนาบุคลากรและวิชาการ 2. การแต่งตั้งเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพนักงาน 

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร 

สภาพนักงาน มก. ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

สภาพนักงาน มก. ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

✥ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✥ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์