Recent Posts

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมทองใบทองเปาด์ ชั้น 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การเตรียมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2564 การเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ร้อยละ 8) การจ่ายเงินเดือน 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การประชาสัมพันธ์ส่วนงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ————————- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปขมท. จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ปขมท. จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ปขมท.จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา 2 โครงการ     ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดโครงการฝึกอบรม 2 โครงการ (ฟรี) ได้แก่ 1.  โครงการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของวารสาร หรือการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมากขึ้น ส่งผลให้สายสนับสนุนมีผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้นตามไปด้วย โครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)   2.  โครงการสถิติที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยจากงานประจำของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้ และความเข้าใจเรื่องการใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้สถิติในงานวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยจากงานประจำสำหรับแก้ปัญหาหน้างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานของบทความทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ขอเชิญส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญส่วนงานเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) คัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔      ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน  คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ  จะได้รับ “เข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตร” ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่  7/2564

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่  7/2564

    ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่  7/2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่  7/2564 ระหว่างวันที่ 30-31กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ การสํารวจข้อมูลสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยของสมาชิก ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล) การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ ————————- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

การประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ ที่ประชุม ปขมท. แจ้งการเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมชมผลงานบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะรอหลังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายก่อน สภาพนักงาน มก. อยู่ระหว่างติดตามเรื่องที่ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ การเบิกจ่ายค่าวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน มก. อยู่ระหว่างสรุป 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ————————————- ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการจัดประชุมครั้งนี้ แบบ New normal เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นการประชุมที่ผสานทั้งรูปแบบออฟไลน์จากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญได้ดังนี้ การดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.