Recent Posts

สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”

สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรับชมผ่านออนไลน์ได้ที่ Cisco Webex รายละเอียดดังภาพ ในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ – ผศ.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – รศ.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คุณอุษา เนียรสะอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565  

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564)

รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564)

   นายชูโชค ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 2 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ครั้งที่ 100 (5/2564) ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings      การประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 100 (5/2564) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings       การประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธาน ปอมท. ชุดที่ 43 และคณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2564

ทรงพระเจริญ 7 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ********************************** ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงาน มก. ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงาน มก.  ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่ื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ปอมท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเครือข่าย ปขมท.       ด้วยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ปขมท. ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกตำแหน่ง และผู้สนใจเข้าร่วม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”  ในวันเสาร์ที่ 15 และ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ http://www.council-uast.com/news-detail.php?id=263… รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านค่ะ

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

การประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ สรุปหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ สภาพนักงาน มก. จัดทำภาพคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย E – Book  และจะนำข้อมูลสภาพนักงาน มก. จัดเก็บที่คลังความรู้ดิจิทัล มก. สภาพนักงาน