seo

Recent Posts

รวบรวมข้อมูล ประกาศมาตรการการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ของม.ก.

รวบรวมข้อมูล ประกาศมาตรการการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ของม.ก.

link: มาตรการป้องกัน ความรู้ กิจกรรม ของ มก. เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้นโยบาย Social distancing

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้นโยบาย Social distancing

  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเราขอสนับสนุน นโยบาย Social distancing ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศใช้นโยบายนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดการแพร่กระจาย covid-19 ดังนั้นให้บุคลากรในทุกส่วนงาน เน้นการทำงานอยู่ที่บ้าน แบบ online สำหรับหน่วยงานไหนที่จำเป็นต้องให้บริการ ทั้งในมหาวิทยาลัย ประชาชนและหน่วยงานภายนอก ก็ให้สลับกันมาทำงานตามความเหมาะสม

ความคืบหน้าการคัดเลือกกรรมการสภาฯมก.2563

ความคืบหน้าการคัดเลือกกรรมการสภาฯมก.2563

ความคืบหน้าการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นประธานการคัดเลือก สามารถดูได้จาก http://kucouncil.ku.ac.th/news/detail/20

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเรื่อง “มหาวิทยาลัยในยุคปั่นป่วน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา รองประธานสภาพนักงานสายวิชาการ และกรรมการสภาพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563

   รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สายวิชาการ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD-907) ชั้น 9 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่  การรับเป็นเจ้าภาพและกำหนดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2563 – 2564 แผนการดำเนินงานคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563   รศ.วีระเกษตร สวนผกา : ภาพ วนิดา พิลาชัย : ข่าว

บุคลากร มก.ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562

บุคลากร มก.ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลบุคลากร สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562      ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอรายชื่อ พร้อมประวัติ และผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านบริการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างดีเด่น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกแล้วนั้น บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านวิชาชีพดีเด่น     ดร.วิภา สุโรจนเมธากุล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น    […]

“บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบเยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ด้าน”

“บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบเยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ด้าน”

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านเข้าสู่รอบเข้าเยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านบริการดีเด่น : นางพจนีย์  อังกูรดีพานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดเข้าเยี่ยมชมผลงานและสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผลงานคุณภาพที่นำเสนอได้แก่ การสร้างแอปพลิเคชัน KU Life, Nisit KU, Inside KU […]

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประธานสภาพนักงาน มก. ร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่      ผลการเลือกตั้งประธาน และรองประธาน ปอมท.ชุดที่ 42 โดยจะเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  ประธาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานคนที่ 1 คือ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานคนที่ 2 คือ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล