ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

      วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการนี้ รองศาตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนแก่สมาชิกประธานสภาอาจารย์ฯ ในหัวข้อ “88 ปี ธรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน” ในส่วนการประชุมสมัยสามัญ วาระสำคัญได้แก่เรื่อง
1. การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานทุกมหาวิทยาลัย
2. การจัดงานประชุมวิชาการและมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นปอมท.
3. การจัดตั้งสมาคมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ
ข้อมูล ; รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา Weerakaset Suanpaga
ภาพ : เพจ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย – ปอมท.