การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน รองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน
และการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

                วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานประชุมสภาพนักงาน เพื่อให้กรรมการสภาพนักงานดำเนินการเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 สายสนับสนุน โดยวิธีลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย  และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ เป็นประธานประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน