สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

       20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร ได้แก่
– พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
– พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง
– วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร