Recent Posts

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร         19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมพืชกัญชาพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาพนักงาน มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ต่าง ๆ ของ มก.ฉกส. อาทิ – ชมทัศนียภาพ 360 องศา ของ มก.ฉกส. ณ หอวิทยาเขตฯ – ร้านลูกรัง ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid          วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.” 19 พ.ค. 65 เวลา 10.30 – 12.00 น. สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาพนักงาน มก.ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานภายใน มก. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาพนักงาน มก. และแจ้งความเคลื่อนไหวในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร

22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร ณ ห้องประชุมวุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting      วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 103 (2/2565) โดย รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร. 

๒ เมษายน ๒๕๖๕  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕ ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์ konya escort

สภาพนักงาน มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19”

สภาพนักงาน มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร หรือผู้สนใจ รับฟังการบรรยายเรื่อง 🌸🌸”การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19″🌸🌸 🧚‍♂️ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. 🎥 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   😍 รับชมได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ Cisco Webex และ Nontri Live 💻 🔺 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกลิงก์ที่ภาพด้านล่างนี้ได้เลยจ้า 🔺 escort konya

สภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 79 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 79 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 79 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2565 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน มก. รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง รองประธานสภาพนักงาน มก. สายวิชาการ และตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 79 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ 

สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ”

สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ”

🏫 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ” ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ระบบ Cisco Webex และ Notri Live รายละเอียดดังภาพ ✍️ ลงทะเบียนคลิกลิงก์ https://forms.gle/aqLfCCt89jHPgcyD9 👀 รับชมผ่านออนไลน์ได้ที่ Notri Live หรือ Cisco Webex Meeting ID : 2517 425 

เปลี่ยนแปลงการเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก. ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex ช่องทางเดียว

เปลี่ยนแปลงการเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก. ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex ช่องทางเดียว

ประกาศ             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังต้องควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยง สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.” เป็น Online ผ่าน Cisco Webex ช่องทางเดียว  นะคะ  งดการเข้าร่วมเสวนา On site ลงทะเบียนคลิกลิงก์ https://forms.gle/aZzDWwPbRhc2R5x66 konya escort sikiş izle mobil porno sarışın porno anal porno porno izle malatya escort porno izle