ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน วาระใหม่

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน วาระใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

⭐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ และ ⭐ คุณชูโชค ชูเจริญ

ในโอกาสที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน

โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 – 4 มกราคม 2567

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨